Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci! V našem internetovém obchodě Plenkovky.cz, najdete nejrozšířenější výběr Plenkových dortů, které si můžete dle Vámi zvoleného způsobu dodávky nechat zaslat až do domu! Veškeré zboží si tak můžete objednat v klidu a pohodlí domova, tzn. kromě ceny, kterou zaplatíte za zboží (případně jeho dodání), Vám tato operace nezabere žádný volný čas a nebudou s ní spojeny žádné další náklady! Zboží si můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.

Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím – provozovatelem a zákazníky – kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.plenkovky.cz

 1. Informace o prodávajícím: Plenkovky.cz – GURU marketing s.r.o. Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČ: 03587754 DIČ: CZ03587754 tel: +420 721 944 657 email: info@plenkovky.cz web: www.plenkovky.cz Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234270
 2. Kupující Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí: Kupujícím – fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu, spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony, podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
 3. Sdělení před uzavřením smlouvy Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující :
 4. a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou zákazník hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.
 5. b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.
 6. c) Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“
 7. d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 8. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 9. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 10. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 11. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 12. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 13. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 14. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 15. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 16. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 17. e) Uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.
 18. f) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 19. g) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.
 20. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Seznam zboží na internetových stránkách www.plenkovky.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou zákazníků k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.plenkovky.cz.

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku zákazníku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.

 1. Ochrana osobních údajů Zadáním objednávky v internetovém obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Plenkovky.cz – GURU marketing s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů a získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Na žádost kupujícího prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že kupující z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu obchod@plenkovky.cz, který smazání zákaznického účtu zajistí.

 1. Ceny Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

Ceny jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Zákazník je při vytváření objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších případných poplatků, které jsou specifikovány níže.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.plenkovky.cz platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu.

 1. Platební podmínky Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.
 2. Dodací termíny Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Bude-li termín dodání delší než 14 dnů, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.
 3. Dodání zboží Osobní odběr po předchozí domluvě Zákazník si vyzvedne objednané zboží v provozovně GURU marketing s.r.o.: Nad Primaskou 1179/27, 100 00 Strašnice.

Při volbě tohoto typu dodání prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru. Kupující v tomto případě dopravu nehradí. Možnosti platby:

• Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

Poštou Odeslání zboží prostřednictvím České pošty. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží hradí zákazník poštovné a balné ve výši 130,- Kč. Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty. Možnosti platby:

 • Dobírkou při převzetí. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na doběrečné prodávající. • Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

Spediční službou DPD Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby DPD. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží na dobírku hradí zákazník přepravné a balné ve výši 130,- Kč. Při odběru zboží a platbě převodem hradí zákazník přepravné a balné ve výši 90,- Kč. V případě dodání zboží prostřednictvím spediční služby bude zákazník vyrozuměn o dodání řidičem konajícím rozvážku a bude s ním dohodnut termín převzetí dle podmínek přepravce.

 • Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou • Dobírkou při převzetí doručeného zboží • Platba platební kartou při převzetí doručeného zboží u dopravce DPD
 1. Reklamace Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách http://www.plenkovky.cz a příslušnými platnými právními předpisy ČR.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.
 3. b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.
 4. c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.
 5. Práva a povinnosti kupujícího a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.
 6. b) Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.
 7. Závěrečná ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 22.7.2015. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

www.plenkovky.cz – GURU marketing s.r.o.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat www.plenkovky.cz – GURU marketing s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 03587754 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 1. Účinky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 1. Vrácení zboží Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese GURU marketing s.r.o., Koštov 63, Ústí nad Labem, 400 02. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. Náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 2. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář naleznete ke stažení a vyplnění zde

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ“) se rozumí:

prodávajícím – GURU marketing s.r.o. – Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 03587754 kupujícím – fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

kupní smlouvou – právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,

zbožím – movitá věc,

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě plenkovky.cz a v provozovnách prodávajícího.

Odpovědnost z vadného plnění Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

 1. a) Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 2. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 3. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

Práva z vadného plnění Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Uplatnění reklamace Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s originálem dokladu o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol“). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit nákupní doklad. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

Vyřízení reklamace Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout.

Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

Bude-li uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Vydání reklamovaného zboží Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.5.2016. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

V Praze dne 1.5 2016

Plenkovky.cz – GURU marketing s.r.o.